Klauzula RODO

W przypadku wyrażenia chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy, aby w dokumentach aplikacyjnych została zamieszczona następująca klauzula:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IDexpert Sp. Z 0.0. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Mireckiego 12/8, posiadająca nr NIP: 7962982978 oraz numer REGON 369589395 dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Mireckiego 12/8, posiadająca nr NIP: 7962982978 oraz numer REGON 369589306.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@idexpert.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w IDexpert Sp. z 0.0. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Mireckiego 12/8, posiadająca nr NIP: 7962982978 oraz numer REGON 369589306 na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.